WARSZAWA

T: 600 800 556

REGULAMIN APLIKACJI MK BEER WALL

Dziękujemy za zainteresowanie naszą Aplikacją. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji MK BEER WALL przez jej Użytkowników, w tym warunki licencyjne. Aplikacja MK BEER WALL chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Korzystanie z Aplikacji MK BEER WALL możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Użytkownika o korzystaniu z Aplikacji MK BEER WALL, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Właściciel Aplikacji MK BEER WALL

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Aplikacji MK BEER WALL jest "BC CLUB WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koszalinie (adres siedziby: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627233; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 6692528877; REGON: 364901882, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu kontaktowego: 600800556 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca dostarcza Aplikację MK BEER WALL oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe wykonanie Usługi, świadczenie Usług Elektronicznych oraz innych funkcjonalności Aplikacji zgodnie z informacjami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie. Użytkownicy mogą za pomocą Aplikacji korzystać z funkcjonalności Aplikacji, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. APLIKACJA MK BEER WALL, APLIKACJA – oprogramowanie wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z niego, dostępne w formie aplikacji webowej.
  2. FORMULARZ DOŁADOWANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Aplikacji umożliwiający doładowanie karty.
  3. KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji MK BEER WALL, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, a także informacje o działaniach Klienta podejmowanych w ramach Aplikacji.
  4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach Usługodawcy.
  5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji MK BEER WALL.
  7. UMOWA – umowa o świadczenie Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą.
  8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji MK BEER WALL zgodnie z niniejszym Regulaminem i niebędąca Usługą.
  9. USŁUGODAWCA – "BC CLUB WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koszalinie (adres siedziby: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627233; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 6692528877; REGON: 364901882, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu kontaktowego: 600800556.
  10. UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI MK BEER WALL

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji MK BEER WALL zgodnie z jej przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie Aplikacji MK BEER WALL, Usług Elektronicznych oraz pozostałych jej funkcjonalności. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Aplikacji było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Aplikację albo że okaże się ona przydatna dla oczekiwanych przez niego zastosowań innych niż te, które Usługodawca wyraźnie określił w Regulaminie. Usługodawca udostępnia Aplikację MK BEER WALL w formie, w jakiej została ona dostarczona i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jej użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.
 3. Korzystać z Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji i zasad jej działania dostępny jest w Regulaminie oraz w Aplikacji.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji MK BEER WALL w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z Aplikacji oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI MK BEER WALL

 1. Aplikacja MK BEER WALL jest dostępna do pobrania w serwisach oraz aplikacjach Google Play oraz Apple Store.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji: (1) urządzenie mobilne z aktywnym dostępem do Internetu; (2) system operacyjny Android w wersji 6.0 lub nowszej albo iOS w wersji 13.4 lub nowszej; (3) odpowiednia ilość miejsca na urządzeniu mobilnym do instalacji Aplikacji.
 3. Koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi tego typu.

4) KONTO I DOŁADOWANIE KARTY

 1. Utworzenie Konta następuje po wykonaniu łącznie dwóch następujących kroków przez Użytkownika – (1) podaniu przez Użytkownika danych wskazanych w Aplikacji jak obowiązkowe; (2) kliknięciu pola akcji.
 2. Użytkownik może doładować Konto wybraną z dostępnych w Aplikacji opcji kwotą pieniężną. Z Kontem powiązana jest karta prepaid umożliwiająca opłacenie umowy sprzedaży zawieranej w Strefie Beerwall MK Bowling.
 3. Doładowanie Konta jest możliwe po skorzystania z Formularza Doładowania. Korzystanie z Formularza Doładowania rozpoczyna się chwilą wybrania przez Użytkownika z dostępnych w Aplikacji opcji kwoty, którą chce doładować Konto. Doładowanie Konta następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Doładowania i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Doładowania pola akcji; (3) dokonaniu płatności oraz po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.
 4. Płatność kwoty doładowania Konta może zostać dokonana w formie płatności elektronicznej lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 7 789 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
 5. Kwota doładowania jest widoczna w Aplikacji natychmiast po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Klient powinien zapewnić, że wybrane hasło logowania do Konta jest odpowiednio złożone i nie stanowi powtórzenia hasła stosowanego przez Użytkownika w innych miejscach w Internecie.
 7. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.
 8. Klient obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do najmu lub użyczenia Konta osobom trzecim.
 9. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji nie powoduje usunięcia Konta – w celu jego usunięcia Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny przesłać Usługodawcy stosowne żądanie, w szczególności klikając w odpowiedni przycisk w panelu Konta, bądź za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. gdy Klient w sposób rażący lub uporczywy narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu;
  2. gdy działania danego Klienta naruszają renomę Usługodawcy lub Aplikacji;
  3. gdy Klient korzysta z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, tematyką lub z przekroczeniem zakresu udzielonej licencji;
  4. gdy działania Klienta stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Aplikacji lub bezpieczeństwa innych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Aplikacji;

11. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Klientowi możliwości logowania do Konta. W czasie zawieszenia nie jest możliwe korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta.

12. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Klient powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.

13. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Klienta do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić Konto. Usługodawca może także zawiesić Konto bez uprzedniego wezwania, gdy wymaga tego rażący charakter dokonanych naruszeń albo gdy naruszenia mają charakter powtarzalny oraz uporczywy i to pomimo zastosowanego już wcześniej przez Usługodawcę zawieszenia Konta.

14. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Klientowi wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera również informację o tym, czy zawieszenie następuje na czas określony, czy też nieokreślony.

5) NEWSLETTER

1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne.

2. Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Aplikacji adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.

3. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji MK BEER WALL oraz zasięgnąć pomocy technicznej. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na wstępie Regulaminu.

7) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji MK BEER WALL oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji oraz możliwość korzystania z jej Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
  o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz jej Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na pory o mniejszym natężeniu ruchu w Aplikacji (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
  w niniejszym punkcie Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Użytkownika będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

8) LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji MK BEER WALL jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenie posiada Usługodawca i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.

2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Użytkownik korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji. Użytkownikowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób i podmiotów trzecich.

4. W ramach udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie w pamięci urządzenia Użytkownika, a także odtwarzanie, stosowanie i wyświetlanie Aplikacji w zakresie niezbędnym do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek przez czas nieokreślony.

5. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Aplikacji, w tym najmu i użyczenia Aplikacji lub jej kopii; (2) sublicencjonowania Aplikacji (w tym udzielania innym osobom dostępu do korzystania z Aplikacji); (3) wprowadzania Aplikacji do obrotu, w tym użyczenia lub najmu; oraz (4) ingerencji w kod źródłowy i strukturę Aplikacji (w tym dokonywania opracowań Aplikacji oraz rozpowszechniania, sublicencjonowania lub wprowadzania do obrotu tych opracowań).

6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usługi, Umowy, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Aplikacji.

2. Reklamacja może zostać złożona na przykład za pomocą za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W zakresie w jakim Aplikacja lub dostępne w jej ramach Usługi Elektroniczne mogą być uznana za treści lub usługi cyfrowe, odpowiedzialność Usługodawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Usługi z Umową.

8. Zawarte w pkt. 10.7 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy lub umowy o świadczenie usług.

11) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Z uwzględnieniem m.in. wyjątków, o których mowa w pkt. 11.1, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11.3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na początku niniejszego Regulaminu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku usługi, której wykonywanie na wyraźne żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej
z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń
w stosunku do Usługodawcy.

3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości kwoty ostatniego doładowania Konta w Aplikacji, a w przypadku braku płatności – do wysokości 100 zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku nieskorzystania z żadnej Usługi Elektronicznej lub niezwiązanych z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

4. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Językiem stosowanym przez Usługodawcę w komunikacji z Użytkownikiem jest język polski.

 1. Zmiany Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; wprowadzenia odpłatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną strony internetowej MK BEER WALL, Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem pkt. 13.2 lit. d) i e) Regulaminu.
  3. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na dokonane już doładowania oraz wykonane i realizowane umowy.
  4. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 13.2 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:
 2. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
 3. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Aplikacji, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  1. W przypadkach, o których mowa 13.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!